Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

INWENTARYZACJE I OPERATY DENDROLOGICZNE WROCŁAW

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja jest dokumentacją określającą stan szaty roślinnej na danym terenie. Zawiera spis gatunkowy i ilościowy roślin wraz z oceną ich stanu zdrowotnego. Dokumentacja składa się z części opisowej oraz graficznej. Część graficzna wykonywana jest na mapach do celów projektowych.

Przygotowanie inwentaryzacji zieleni (dendrologicznej) odbywa się zwykle na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Dla Wrocławia integralną częścią na tym etapie inwestycji jest wnioskowanie w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu (na podstawie sporządzonej inwentaryzacji) o uzgodnienie inwestycji w zakresie ochrony zieleni a w późniejszym czasie wniosek o wycinkę. Dla terenów objętych ochroną konserwatorską właściwym w tej sprawie organem jest Miejski Konserwator Zabytków.

Inwentaryzacje zieleni wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, śledzimy wszelkie zmiany w Ustawach, o których klient powinien wiedzieć, aby proces inwestycyjny przebiegał sprawnie i prawidłowo.

Jako dokumentację uzupełniającą możliwe jest zamówienie usług z działu KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE oraz PROJEKTY.

 

Operat dendrologiczny na gruncie Gminy Wrocław

Rodzaj inwentaryzacji zieleni spełniający wytyczne zawarte w ZARZĄDZENIU NR 1217/19 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. Dokumentację może wykonać wyłącznie osoba o kwalifikacjach zawartych w załączniku 2 do ww Zarządzenia. Dane z operatu wysyłane są do Systemu Informacji Przestrzennej. Operat uzgadnia się w Zarządzie Zieleni Miejskiej.

Wykonujemy również projekty nasadzeń wyrównujących i projekty zieleni. Oferujemy nadzory dendrologiczne przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Zapraszamy do składania zapytań ofertowych. Mailowo lub telefonicznie na biuro@drzewostan.pl .

INWENTARYZACJE I OPERATY DENDROLOGICZNE WROCŁAW, NADZORY DENDROLOGICZNE, PROJEKTY ZIELENI