Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE WROCŁAW

Inwentaryzacja dendrologiczna

Dokumentacja określająca stan szaty roślinnej na danym terenie. Zawiera spis gatunkowy i ilościowy roślin wraz z oceną ich stanu zdrowotnego. Dokumentacja składa się z części opisowej oraz graficznej. Część graficzna wykonywana jest głównie na mapach zasadniczych w skali 1:500, które dla Wrocławia dostępne są w ZGKiKM – Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.

 

Przygotowanie inwentaryzacji zieleni (dendrologicznej) odbywa się zwykle na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Dla Wrocławia integralną częścią na tym etapie inwestycji jest wnioskowanie w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu (na podstawie sporządzonej inwentaryzacji) o uzgodnienie inwestycji w zakresie ochrony zieleni a w późniejszym czasie wniosek o wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów. Dla terenów objętych ochroną konserwatorską właściwym w tej sprawie organem jest Miejski Konserwator Zabytków.

Inwentaryzacje zieleni wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, śledzimy wszelkie zmiany w Ustawach, o których klient powinien wiedzieć, aby proces inwestycyjny przebiegał prawidłowo.

Jako dokumentację uzupełniającą możliwe jest zamówienie usług z działu KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE oraz PROJEKTY.

INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE WROCŁAW, EKSPERTYZY DENDROLOGICZNE, PROJEKTY ZIELENI