Ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne

16.10.2013

INDEXINWENTARYZACJE I OPERATY DENDROLOGICZNE WROCŁAW

LandoTech

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja jest dokumentacją określającą stan szaty roślinnej na danym terenie. Zawiera spis gatunkowy i ilościowy roślin wraz z oceną ich stanu zdrowotnego. Dokumentacja składa się z części opisowej oraz graficznej. Część graficzna wykonywana jest na mapach do celów projektowych.

Przygotowanie inwentaryzacji zieleni (dendrologicznej) odbywa się zwykle na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Dla Wrocławia integralną częścią na tym etapie inwestycji jest wnioskowanie w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu (na podstawie sporządzonej inwentaryzacji) o uzgodnienie inwestycji w zakresie ochrony zieleni a w późniejszym czasie wniosek o wycinkę. Dla terenów objętych ochroną konserwatorską właściwym w tej sprawie organem jest Miejski Konserwator Zabytków.

Inwentaryzacje zieleni wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, śledzimy wszelkie zmiany w Ustawach, o których klient powinien wiedzieć, aby proces inwestycyjny przebiegał sprawnie i prawidłowo.

Jako dokumentację uzupełniającą możliwe jest zamówienie usług z działu KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE oraz PROJEKTY.

 

Operat dendrologiczny na gruncie Gminy Wrocław

Rodzaj inwentaryzacji zieleni spełniający wytyczne zawarte w ZARZĄDZENIU NR 1217/19 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. Dokumentację może wykonać wyłącznie osoba o kwalifikacjach zawartych w załączniku 2 do ww Zarządzenia. Dane z operatu wysyłane są do Systemu Informacji Przestrzennej. Operat uzgadnia się w Zarządzie Zieleni Miejskiej.

Wykonujemy również projekty nasadzeń wyrównujących i projekty zieleni. Oferujemy nadzory dendrologiczne przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Zapraszamy do składania zapytań ofertowych. Mailowo lub telefonicznie na biuro@drzewostan.pl .

INWENTARYZACJE I OPERATY DENDROLOGICZNE WROCŁAW, NADZORY DENDROLOGICZNE, PROJEKTY ZIELENI

nadzory inwestorskie (nadzór dendrologiczny) w zakresie zieleni

kontrola nad prawidłowym przebiegiem inwestycji pod względem: ochrony zieleni podczas realizacji inwestycji, zabezpieczenia drzew na placu budowy, oceny jakości materiału roślinnego i poprawności wykonywanych nasadzeń.

gospodarka drzewostanem

klasyfikacja zinwentaryzowanej roślinności do pozostawienia, pielęgnacji lub usunięcia z podaniem właściwych dla przypadku, uzasadnionych powodów np. kolizja z planowaną inwestycją czy zły/dobry stan zdrowotny.

ekspertyzy dendrologiczne

dokumentacja zawierająca szczegółowe opisy i analizy stanu zdrowotnego drzewa, często powstała z wykorzystaniem dodatkowego sprzętu np. rezystografu czy arbotomu. Szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy ocena wizualna drzewa nie jest jednoznaczna i pozostawia wątpliwość co do jego kondycji zdrowotnej i potencjalnego zagrożenia dla otoczenia.

przegląd drzewostanu dla Szkół, Przedszkoli i innych placówek dydaktycznych

dokumentacja wykonywana co 5 lat, zawiera opis występującego na danym terenie drzewostanu wraz z oceną stanu zdrowotnego.

przygotowywanie wniosków

oferujemy opiekę merytoryczną w zakresie sporządzania wniosków o:

  • uzgodnienie inwestycji w zakresie ochrony zieleni.
  • pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów (bez opłat, za opłatą, w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych)
  • przesadzenie drzew lub krzewów

preliminarz opłat za wycinkę

dla Inwestorów wyliczanie wysokości opłat administracyjnych za planowane usunięcie drzew i krzewów z terenu inwestycji z uwzględnieniem aktualnych stawek z Obwieszczenia Ministra Ochrony Środowiska

konsultacje specjalistyczne

w zakresie dendrologii

EKSPERTYZY DENDROLOGICZNE WROCŁAW
  • koncepcje szaty roślinnej
  • projekty wykonawcze zieleni

– zieleń osiedlowa

– zieleń przyuliczna

– parki, skwery,

– zieleń na terenach szkół i przedszkoli

– zieleń ośrodków zdrowia

– zieleń wokół biurowców – również certyfikowanych LEED

– zieleń prywatna

– zieleń o specjalnym charakterze: terapeutycznym, izolacyjnym, edukacyjnym).

  • projekty rewitalizacji parków i dawnych założeń zabytkowych
  • projekty nasadzeń zastępczych (w zamian za zawieszenie opłat za wycinkę)

 

PROJEKTY WYKONAWCZE ZIELENI WROCŁAW KRAKÓW
back to list