Wniosek o wycinkę drzew lub krzewów

Kto może ubiegać się o wydanie decyzji na wycinkę?

Obiegać się o wydanie decyzji na usunięcie drzewa/krzewu może jedynie posiadacz gruntu, na którym rośnie przedmiotowe drzewo lub pełnomocnik z pisemnego upoważnienia właściciela. Posiadaczem może być również użytkownik wieczysty lub dzierżawca. Jeżeli występuje dwóch lub więcej właścicieli gruntu, na wniosku muszą podpisać się wszystkie te osoby.

Złożenie wniosku jest bezpłatne, jeśli w naszym imieniu występuje pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo.

Kiedy nie musimy ubiegać się o zgodę na wycinkę?

– dla drzew w wieku do 10 lat

– dla drzew owocowych (chyba, że teren znajduje się pod ochroną konserwatorską)

– dla drzew na plantacjach

– dla wykrotu – drzewo wyrwane z korzeniami np podczas wichury (warto w dowód zrobić zdjęcie przed jego usunięciem)

– straż pożarna ma prawo bez zezwolenia usunąć drzewo w sytuacji wyjątkowej np jeśli w wyniku wichury obłamało się i stwarza realne zagrożenie lub uniemożliwia interwencję.

– w niektórych sytuacjach związanych z ruchem kolejowym, samolotowym, ochroną wałów przeciwpowodziowych

UWAGA: o wycinkę drzew martwych również wnioskujemy!! (to tylko formalność ale jest ona konieczna)

Usuwanie drzew na własnej posesji, we własnym przydomowym ogrodzie:

Temat ogólnie wywołuje duże emocje ponieważ na usuwanie drzew powyżej 10 lat na prywatnej posesji również wymagana jest decyzja administracyjna!

Nie należy utożsamiać działki prywatnej z możliwością samowolnego decydowania o losie drzew, mimo że jesteśmy właścicielami tego drzewa, a nawet jeśli sami je sadziliśmy wiele lat temu to jest ono elementem naszego wspólnego środowiska i prawo wymaga od nas byśmy zastosowali się do ustawy o ochronie przyrody – czyli przed wycinką uzyskali zgodę właściwego organu administracyjnego.

Jakie są opłaty za usuwane drzewa?

Jeżeli wnioskuje osoba prywatna opłat za wycinkę nie ma, jeśli przedsiębiorca np. inwestor wnioskuje na cele związane z prowadzeniem działalności to opłaty są i nie jest to mała kwota. Więcej o opłatach w poście

Inwestor nie zapłaci za drzewa owocowe, drzewa do 10 lat, drzewa martwe oraz te w złym stanie zdrowotnym, które nie rokują szans na przeżycie. Ocenia to zwykle architekt krajobrazu/dendrolog w dokumentacji tzw. inwentaryzacji dendrologicznej.

Obszary pod ochroną konserwatorską.

Generalnie na gruntach wpisanych do rejestru zabytków zgoda wymagana jest na wykonywanie jakichkolwiek czynności, ponieważ są to tereny specjalne, o szczególnych zaleceniach co do gospodarowania ich zasobami. Wycinka drzew owocowych będzie wymagała tu zezwolenia. Jedynie jednostki do 10 lat możemy wycinać bez zgody Konserwatora Zabytków.

Ponadto opłaty za drzewa usuwane przez przedsiębiorców są o 100% wyższe niż podstawowe.

Zezwolenia na usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków w postaci tzw. pozwolenia konserwatorskiego.

Jaka treść wniosku?

 Wniosek o wycinkę w swojej treści musi zawierać kilka elementów o których informuje nas ustawa o ochronie przyrody. Są to:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Kto wydaje zezwolenie, gdzie złożyć wniosek?

Zezwolenie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Sprawę załatwimy odpowiednio w Urzędzie Gminy, Miasta.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

A co jeśli bez zezwolenia?

Za wycinkę drzew bez zezwolenia ustawa przewidziała kary w bardzo dużej wysokości.

Pamiętajmy, że nieznajomość prawa nie wyklucza z jego przestrzegania i tak przykładowo jeśli inwestor usunie bez zezwolenia topolę (drzewo o niskiej wartości przyrodniczej znajdujące się w najniższej grupie cenowej) o obwodzie pnia 150cm to kara wyniesie odpowiednio 22510,80zł!! Jest to 3 krotność kwoty przewidzianej za legalne usunięcie tego drzewa na podstawie decyzji administracyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *